GIỚI THIỆU "rodbooks.com"

Phone:

img:

priceRange:

255 Bình Lợi Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
rodbooks.com

url:

logo:

sameAs:

sales,
photo of Mộc ROD BOOKS Store Rodbooks | Đọc sách hay là chết?
HVNET Company
info@rodbooks.com
255 Bình Lợi
Bình Thạnh , Hồ Chí Minh , 700000 Việt Nam
0911 402 114

This hCard created with the hCard creator.

entry-content:

bookmark:

2020 Rodbooks Corp

Store Rodbooks | Điều khoản sử dụng

Điều khoản sử dụng

ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG

Cám ơn bạn đã sử dụng nền tảng Rodbooks Audio và các sản phẩm, dịch vụ, tính năng mà chúng tôi cung cấp cho bạn. Ứng dụng sách nói Rodbooks Audio là sản phẩm thương mại điện tử thuộc quyền sở hữu Công ty Cổ phần Rodbooks (Corp Rodbooks).

Sau khi truy cập vào app sách nói Rodbooks Audio để tìm kiếm, chọn lựa hoặc mua sắm các sản phẩm của Rodbooks Audio nghĩa là bạn đã đồng ý tuân thủ và ràng buộc với những quy định của nền tảng sách nói Rodbooks Audio dưới đây.

Nếu không hiểu Thỏa thuận, hoặc không chấp nhận bất kỳ phần nào của Thỏa thuận, thì bạn không được phép sử dụng Dịch vụ. Vui lòng đọc kỹ các quy định và hợp tác với chúng tôi để xây dựng của Rodbooks Audio ngày càng thân thiện và phục vụ tốt những yêu cầu của chính bạn.

A-CHÍNH SÁCH AN TOÀN

1-Ai Có Thể Sử Dụng Dịch Vụ?

Yêu cầu về Độ tuổi

Bạn phải từ 13 tuổi trở lên thì mới có thể sử dụng Dịch vụ. Tuy nhiên, trẻ em ở mọi lứa tuổi có thể sử dụng Rodbooks Audio (ở nơi dịch vụ này được cung cấp) nếu được phụ huynh hoặc người giám hộ hợp pháp cho phép.

Doanh nghiệp

Nếu đang sử dụng Dịch vụ thay mặt cho một công ty hoặc tổ chức, bạn tuyên bố rằng bạn có quyền hành động thay mặt cho pháp nhân đó và pháp nhân đó chấp nhận Thỏa thuận này.

2-Nội dung và hành vi của bạn

Nội dung trên App

Nội dung trên Dịch vụ bao gồm video, âm thanh (ví dụ: âm nhạc và các âm thanh khác), đồ họa, hình ảnh, văn bản (chẳng hạn như bình luận và kịch bản), các yếu tố về thương hiệu (bao gồm tên thương mại, nhãn hiệu, nhãn hiệu dịch vụ hoặc biểu trưng), các tính năng có tính tương tác, phần mềm, số liệu và các tài liệu khác do bạn, Rodbooks Audio hoặc bên thứ ba cung cấp (gọi chung là "Nội dung").

Nội dung là thuộc trách nhiệm của người hoặc pháp nhân cung cấp nội dung trên Dịch vụ. Rodbooks Audio không có nghĩa vụ lưu trữ hoặc phân phát Nội dung. Nếu thấy bất kỳ Nội dung nào mà bạn cho rằng không tuân thủ Thỏa thuận này, bao gồm cả việc vi phạm Nguyên tắc Cộng đồng hoặc luật pháp, thì bạn có thể báo cáo nội dung vi phạm cho chúng tôi.

Đăng tải nội dung

Nếu sở hữu kênh Rodbooks Audio, bạn có thể tải Nội dung lên nền tảng sách nói Rodbooks Audio. Bạn có thể sử dụng Nội dung của mình để quảng bá doanh nghiệp hoặc sản phẩm của mình. Nếu chọn tải Nội dung lên, bạn không được gửi bất kỳ Nội dung nào không tuân thủ Thỏa thuận này (bao gồm cả Nguyên tắc Cộng đồng của Rodbooks Audio) hoặc luật pháp.

Ví dụ: Nội dung bạn gửi không được chứa tài sản thuộc quyền sở hữu trí tuệ của bên thứ ba (chẳng hạn như tài liệu được bảo vệ bản quyền) trừ khi bạn có sự cho phép của bên đó hoặc có quyền hợp pháp để làm như vậy. Bạn phải tự chịu trách nhiệm pháp lý với Nội dung bạn gửi đến app sách nói Rodbooks Audio. Chúng tôi có thể sử dụng các hệ thống tự động phân tích Nội dung của bạn để giúp phát hiện các trường hợp vi phạm và lạm dụng, chẳng hạn như nội dung gây phiền toái, phần mềm độc hại và nội dung bất hợp pháp.

Gỡ bỏ Nội dung của bạn

Bạn có thể gỡ bỏ Nội dung khỏi nền tảng sách nói Rodbooks Audio bất cứ lúc nào. Bạn cũng có thể tạo một bản sao Nội dung của mình trước khi gỡ bỏ. Bạn phải gỡ bỏ Nội dung của mình nếu không còn sở hữu các quyền phải có theo yêu cầu của các điều khoản này.

Rodbooks Audio Gỡ bỏ Nội dung

Nếu có lý do hợp lý để tin rằng một Nội dung nào đó vi phạm Thỏa thuận này hoặc có thể gây hại cho Rodbooks Audio, người dùng của chúng tôi hoặc bên thứ ba, thì chúng tôi có toàn quyền loại bỏ hoặc gỡ bỏ Nội dung đó. Chúng tôi sẽ thông báo cho bạn lý do hành động của chúng tôi trừ khi chúng tôi có lý do hợp lý để tin rằng làm như vậy: (a) sẽ vi phạm luật pháp hoặc chỉ đạo của cơ quan thực thi pháp luật hoặc sẽ đem lại rủi ro pháp lý cho Rodbooks Audio hoặc các Công ty Thành viên của chúng tôi; (b) sẽ ảnh hưởng tới cuộc điều tra hoặc tính toàn vẹn hoặc hoạt động của nền tảng sách nói Rodbooks Audio; hoặc (c) sẽ gây hại cho người dùng, bên thứ ba khác, Rodbooks Audio hoặc các Công ty Thành viên của chúng tôi. Bạn có thể tìm hiểu thêm về việc báo cáo và thực thi, bao gồm cả cách khiếu nại trên trang Khắc phục Sự cố của Trung tâm Trợ giúp của chúng tôi.

Bảo vệ Bản quyền

Chúng tôi cung cấp thông tin để giúp chủ sở hữu bản quyền quản lý tài sản thuộc sở hữu trí tuệ của họ trên mạng Internet trong Trung tâm Bản quyền Rodbooks Audio. Nếu bạn tin rằng bản quyền của bạn đã bị xâm phạm trên Dịch vụ, vui lòng gửi thông báo cho chúng tôi.

Chúng tôi phản hồi các thông báo cáo buộc về vi phạm bản quyền theo quy trình trong Trung tâm Bản quyền Rodbooks Audio. Trong trung tâm này, bạn cũng có thể tìm được thông tin về cách khắc phục khi nhận được cảnh cáo vi phạm bản quyền. Trong các trường hợp thích hợp, các chính sách của Rodbooks Audio cho phép chấm dứt quyền truy cập nền tảng sách nói Rodbooks Audio đối với những người tái vi phạm.

3- Đình chỉ và chấm dứt tài khoản

Bạn chấm dứt Tài khoản

Bạn có thể ngừng sử dụng dịch vụ trên nền tảng sách nói Rodbooks Audio bất cứ lúc nào. Hãy làm theo thông tin hướng dẫn này để xóa Dịch vụ khỏi Tài khoản của bạn, bao gồm cả việc đóng kênh Rodbooks Audio và gỡ bỏ dữ liệu của bạn. Bạn cũng có thể tải một bản sao dữ liệu của mình xuống trước khi xóa.

Rodbooks Audio Chấm dứt và Đình chỉ Tài khoản có Lý do

Rodbooks Audio có thể đình chỉ hoặc chấm dứt quyền truy cập, Tài khoản hoặc quyền truy cập của Tài khoản bạn sở hữu vào tất cả hoặc một phần Dịch vụ nếu (a) bạn vi phạm nghiêm trọng hoặc liên tục vi phạm Thỏa thuận này; (b) chúng tôi bắt buộc phải làm như vậy để tuân thủ một yêu cầu pháp lý hoặc lệnh của tòa án; hoặc (c) chúng tôi tin rằng đã có hành vi tạo ra (hoặc có thể tạo ra) trách nhiệm pháp lý hoặc gây tổn hại cho người dùng, bên thứ ba khác, Rodbooks Audio hoặc các Công ty Thành viên của chúng tôi.

Thông báo Chấm dứt hoặc Đình chỉ

Đối với những trường hợp do Rodbooks Audio chấm dứt hoặc đình chỉ tài khoản, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn biết nguyên nhân trừ khi chúng tôi có lý do hợp lý để tin rằng làm như vậy: (a) sẽ vi phạm luật pháp hoặc chỉ đạo của cơ quan thực thi pháp luật, hoặc sẽ gây ra rủi ro về mặt pháp lý cho Rodbooks Audio hoặc các Công ty Thành viên của chúng tôi; (b) sẽ ảnh hưởng tới cuộc điều tra hoặc tính toàn vẹn hoặc hoạt động của Dịch vụ; hoặc (c) sẽ gây hại cho người dùng, bên thứ ba khác, Rodbooks Audio hoặc các Công ty Thành viên của chúng tôi. Khi Rodbooks Audio chấm dứt quyền truy cập của bạn do các thay đổi về Dịch vụ, nếu có thể, bạn sẽ được cung cấp đủ thời gian để xuất Nội dung của mình từ Dịch vụ.

Hiệu lực của việc Đình chỉ hoặc Chấm dứt Tài khoản

Nếu Tài khoản của bạn bị chấm dứt hoặc quyền truy cập vào nền tảng sách nói Rodbooks Audio của Tài khoản bạn sở hữu bị hạn chế, thì bạn có thể tiếp tục sử dụng một số phần của nền tảng sách nói Rodbooks Audio (chẳng hạn như chỉ có thể xem) mà không cần có tài khoản và Thỏa thuận này sẽ tiếp tục áp dụng đối với hoạt động sử dụng này. Nếu cho rằng Tài khoản của bạn đã bị chấm dứt do nhầm lẫn, bạn có thể khiếu nại thông qua biểu mẫu này.

B-NGUYÊN TẮC CỘNG ĐỒNG

Sau đây là một số nguyên tắc sáng suốt sẽ giúp bạn tránh gặp phải rắc rối khi sử dụng nền tảng sách nói Rodbooks Audio. Hãy nghiêm túc thực hiện. Đừng tìm cách qua mặt hoặc tìm kẽ hở để lách luật liên quan đến những nguyên tắc này. Hãy cố gắng hiểu và tôn trọng tinh thần mà nguyên tắc được tạo ra.

Ảnh khỏa thân hoặc nội dung khiêu dâm

Rodbooks Audio không phải là nơi dành cho nội dung khiêu dâm. Nếu sản phẩm sáng tạo của bạn có nội dung này và dù đó là chính bạn, thì bạn không được phép đăng lên Rodbooks Audio. Ngoài ra, bạn nên biết rằng chúng tôi phối hợp chặt chẽ với cơ quan hành pháp và xử lý nghiêm nghị những trường hợp trên.

Nội dung gây hại hoặc nguy hiểm

Không đăng các video khuyến khích người khác làm những việc có thể khiến họ bị tổn thương nghiêm trọng, đặc biệt là trẻ em. Những sản phẩm thể hiện hành động có hại hoặc nguy hiểm như vậy có thể bị giới hạn độ tuổi hoặc bị xóa tùy theo mức độ nghiêm trọng. 

Nội dung kích động thù địch

Các sản phẩm của chúng tôi là những nền tảng cho phép người dùng tự do thể hiện. Tuy nhiên, chúng tôi không hỗ trợ nội dung cổ động hoặc kích động bạo lực chống lại các cá nhân hay nhóm người dựa trên chủng tộc hoặc nguồn gốc dân tộc, tôn giáo, tình trạng khuyết tật, giới tính, độ tuổi, quốc tịch, tình trạng cựu chiến binh, đẳng cấp, khuynh hướng tình dục hoặc bản dạng giới hoặc những nội dung kích động thù địch dựa trên những đặc điểm cốt lõi này. 

Nội dung bạo lực hoặc đẫm máu

Không nên đăng nội dung bạo lực hoặc đẫm máu nhằm mục đích gây sốc, tạo sự giật gân hoặc không có lý do chính đáng. Nếu đăng nội dung có hình ảnh phản cảm trong bối cảnh tin tức hoặc phim tài liệu, hãy nhớ cung cấp đầy đủ thông tin để giúp người xem hiểu được diễn biến trong video. Không được khuyến khích người khác thực hiện hành động bạo lực cụ thể nào đó. 

Quấy rối và đe dọa trên mạng

Không được đăng nội dung sáng tạo và nhận xét có nội dung lăng mạ trên nền tảng sách nói Rodbooks Audio. Nếu hành vi quấy rối vượt quá giới hạn và trở thành hành vi công kích ác ý thì bạn có thể báo cáo và chúng tôi sẽ xóa nội dung đó. Mặt khác, nếu một số người dùng tỏ ra hơi nhỏ nhen hoặc gây cho chịu cho bạn thì bạn nên phớt lờ họ.

Spam, siêu dữ liệu gây hiểu lầm và lừa đảo

Không ai thích spam cả. Vì vậy, bạn không nên tạo mô tả, thẻ, tiêu đề hoặc hình thu nhỏ gây hiểu lầm nhằm tăng số lượt xem. Bạn cũng không nên đăng một số lượng lớn nội dung không có đối tượng mục tiêu cụ thể, không phải là nội dung mà người xem mong muốn hoặc nội dung lặp đi lặp lại, bao gồm cả nhận xét và tin nhắn riêng tư.

Đe dọa

Các hành vi như trấn lột, đeo bám, đe doạ, quấy rối, hăm doạ, xâm phạm sự riêng tư, tiết lộ thông tin cá nhân của người khác và kích động người khác thực hiện hành vi bạo lực hoặc vi phạm Điều khoản Sử dụng được xem là rất nghiêm trọng. Bất kỳ ai bị phát hiện đang thực hiện những hành vi này có thể bị cấm vĩnh viễn khỏi nền tảng sách nói Rodbooks Audio.

Bản quyền

Bạn phải tôn trọng bản quyền và chỉ tải lên video do bạn tạo ra hoặc có quyền sử dụng. Điều này có nghĩa là không tải lên video không phải do bạn tạo ra hoặc sử dụng nội dung do người khác sở hữu bản quyền trong video của bạn, chẳng hạn như bản nhạc, trích đoạn chương trình có bản quyền hoặc video do người khác tạo ra mà chưa có được sự cho phép cần thiết. Hãy truy cập vào Trung tâm bản quyền của chúng tôi để có thêm thông tin. 

Bảo mật

Nếu ai đó đăng thông tin cá nhân hoặc tải video của bạn lên mà chưa được bạn đồng ý, thì bạn có thể yêu cầu chúng tôi gỡ nội dung đó xuống theo Nguyên tắc bảo mật của chúng tôi.

Mạo danh

Chúng tôi có thể xóa các tài khoản được thiết lập nhằm mục đích mạo danh kênh hoặc người khác theo chính sách về mạo danh.

An toàn cho trẻ em

Hãy tìm hiểu cách chúng tôi bảo vệ trẻ vị thành niên trong hệ sinh thái Rodbooks Audio. Ngoài ra, bạn nên biết rằng chúng tôi phối hợp chặt chẽ với cơ quan hành pháp và sẽ báo cáo hành vi gây nguy hiểm đến trẻ em. 

Nếu hành vi trên và/hoặc ngoài Rodbooks Audio của một người sáng tạo gây hại đến người dùng, cộng đồng, nhân viên hoặc hệ sinh thái của chúng tôi, thì chúng tôi có thể thực hiện hình thức xử lý dựa trên một số yếu tố, bao gồm nhưng không giới hạn ở mức độ nghiêm trọng của hành động mà người sáng tạo đó thực hiện và sự hiện diện của một mẫu hành vi có hại.

Chúng tôi có thể sẽ áp dụng biện pháp xử lý là tạm dừng các đặc quyền dành cho người sáng tạo hoặc chấm dứt tài khoản đó.

C-BẢN QUYỀN

Bản quyền là một chủ đề quan trọng đối với cộng đồng sáng tạo nội dung sách nói Rodbooks Audio. Dưới đây, bạn có thể tìm hiểu cách quản lý quyền trên nền tảng sách nói Rodbooks Audio và tìm hiểu thêm về việc tôn trọng quyền của người khác, cũng như tránh khỏi những sai phạm đáng tiếc có thể gây ảnh hưởng đến tài khoản sử dụng dịch vụ của bạn.

Bản quyền là gì?

Ở nhiều quốc gia, khi một người tạo tác phẩm gốc, hoặc đã bỏ tiền ra để kí hợp đồng mua bán bản quyền, cố định trong một phương tiện vật lý, họ nghiễm nhiên sở hữu bản quyền đối với tác phẩm đó. Là chủ sở hữu bản quyền, họ có quyền độc quyền sử dụng tác phẩm đó. Trong hầu hết các trường hợp, chỉ chủ sở hữu bản quyền mới có thể cho phép người khác sử dụng tác phẩm của họ.

Loại tác phẩm nào được bảo vệ bản quyền?

  • Tác phẩm nghe nhìn, chẳng hạn như chương trình truyền hình, phim và video trực tuyến
  • Bản ghi âm và sáng tác nhạc
  • Tác phẩm viết, chẳng hạn như các bài giảng, bài báo, sách và bản soạn nhạc
  • Tác phẩm hình ảnh có chứa nội dung, chẳng hạn như bức tranh, áp phích và quảng cáo
  • Trò chơi điện tử và phần mềm máy tính
  • Tác phẩm kịch, chẳng hạn như vở kịch và nhạc kịch

Các ý tưởng, dữ kiện và quy trình không được bảo vệ bản quyền. Theo luật bản quyền, để hội đủ điều kiện được bảo vệ bản quyền, một tác phẩm phải có tính sáng tạo và phải được cố định trong một phương tiện hữu hình. Tên và tiêu đề không được bảo vệ bản quyền.

Tôi có thể sử dụng tác phẩm được bảo vệ bản quyền mà không vi phạm bản quyền không?

Bạn có thể sử dụng tác phẩm được bảo vệ bản quyền mà không vi phạm bản quyền của chủ sở hữu thông qua hình thức sử dụng hợp lý hoặc xin phép sử dụng nội dung của người khác trong video/sản phẩm/dịch vụ của mình.

Nếu bạn đang nghĩ đến việc sử dụng các sản phẩm sáng tạo/nội dung của người khác trong video của mình, hãy tìm hiểu thêm về các tùy chọn sử dụng sản phẩm sáng tạo/nội dung sau đây:

Một số người sáng tạo nội dung cho phép người khác sử dụng lại tác phẩm của họ kèm theo một số yêu cầu nhất định gọi là giấy phép xác nhận đã mua bản quyền.

Sự khác biệt giữa bản quyền và quyền riêng tư là gì?

Việc bạn xuất hiện trong video, hình ảnh hoặc bản ghi âm không có nghĩa là bạn sở hữu bản quyền đối với tác phẩm đó. Ví dụ: nếu bạn của bạn quay cuộc trò chuyện giữa hai người, người đó sẽ sở hữu bản quyền đối với bản ghi video đó. Những lời mà hai người nói với nhau không được bảo vệ bản quyền riêng biệt khỏi video đó trừ khi những lời đó đã được lên kịch bản từ trước.

Nếu bạn của bạn hoặc một người khác tải một video, hình ảnh hoặc đoạn ghi âm có bạn lên mà chưa có sự cho phép của bạn và bạn cho rằng điều đó vi phạm quyền riêng tư hoặc sự an toàn của mình, thì bạn nên gửi khiếu nại về quyền riêng tư.

Những quan niệm sai lầm phổ biến về bản quyền

Sau đây là một số quan niệm sai lầm thường gặp về bản quyền và cách hoạt động của bản quyền trên Rodbooks Audio. Xin lưu ý rằng những hành động sau đây sẽ không ngăn nội dung của bạn khỏi bị khiếu nại về bản quyền.

Quan niệm sai lầm số 1: Ghi công chủ sở hữu bản quyền nghĩa là bạn có thể sử dụng nội dung của họ

Ghi công chủ sở hữu bản quyền không mặc nhiên đem lại cho bạn quyền sử dụng tác phẩm có bản quyền của họ. Hãy chắc chắn rằng bạn có quyền sử dụng tất cả các yếu tố chưa có giấy phép trong sản phẩm sáng tạo của mình trước khi tải nó lên Rodbooks Audio. Nếu dựa vào nguyên tắc sử dụng hợp lý, ngay cả khi bạn thêm nội dung gốc vào tác phẩm có bản quyền của người khác, thì sản phẩm sáng tạo của bạn cũng có thể không đủ điều kiện là trường hợp sử dụng hợp lý. Vì vậy, hãy nhớ xem xét kỹ tất cả 4 yếu tố và xin tư vấn pháp lý nếu cần thiết.

Quan niệm sai lầm số 2: Tuyên bố rằng sản phẩm nội dung sáng tạo "phi lợi nhuận" có nghĩa là bạn có thể sử dụng bất kỳ nội dung nào

Dù bạn không tìm cách kiếm tiền từ tác phẩm được bảo vệ bản quyền thì khiếu nại về bản quyền vẫn có thể xảy ra. Nếu tuyên bố rằng sản phẩm nội dung sáng tạo mà bạn tải lên "chỉ nhằm mục đích giải trí" hoặc "phi lợi nhuận" chẳng hạn, thì chỉ như vậy thôi là chưa đủ. Khi bàn đến nguyên tắc sử dụng hợp lý, Tòa án sẽ xem xét kỹ mục đích sử dụng để đánh giá xem việc sử dụng đó có hợp lý hay không. Khi phân tích việc sử dụng hợp lý thì mục đích "phi lợi nhuận" được ưu tiên nhưng không có tác dụng tự động biện hộ cho hành động.

Quan niệm sai lầm số 3: Những người sáng tạo khác làm vậy nên bạn cũng có thể làm như vậy

Ngay cả khi vẫn tồn tại các sản phẩm nội dung sáng tạo trên YouTube tương tự như (các) sản phẩm mà bạn đã tải lên, thì điều đó không đồng nghĩa với việc bạn cũng có quyền đăng nội dung đó. Đôi khi, chủ sở hữu bản quyền cho phép một số nhưng không phải tất cả các tác phẩm của họ xuất hiện trên trang web của chúng tôi. Ngoài ra, có những trường hợp các sản phẩm rất giống nhau lại thuộc quyền sở hữu của nhiều chủ sở hữu bản quyền, và một chủ sở hữu có thể cấp phép còn chủ sở hữu khác thì không.

Quan niệm sai lầm số 4: Nội dung mà bạn tự ghi lại từ TV, rạp chiếu phim hoặc đài phát thanh đều không có vấn đề gì

Việc bạn tự ghi lại nội dung nào đó không phải lúc nào cũng có nghĩa là bạn sở hữu tất cả các quyền để tải nội dung đó lên Rodbooks Audio. Nếu nội dung bạn đã quay phim bao gồm nội dung có bản quyền của người khác, chẳng hạn như nhạc có bản quyền phát trong nền, thì bạn vẫn cần xin phép chủ sở hữu quyền thích hợp.

Quan niệm sai lầm số 5: Tuyên bố rằng bạn "không cố ý vi phạm bản quyền"

Những cụm từ và tuyên bố từ chối trách nhiệm như “tất cả các quyền đều thuộc về tác giả”, "không cố ý vi phạm" hoặc “tôi không sở hữu” không có nghĩa là bạn được chủ sở hữu bản quyền cho phép đăng nội dung đó, cũng như không mặc nhiên đồng nghĩa với việc bạn đang sử dụng hợp lý nội dung đó.

Quan niệm sai lầm số 6: Nội dung có bản quyền chỉ xuất hiện một vài giây thì không sao

Khi bạn sử dụng nội dung có bản quyền và không được cấp phép trong video của mình, bất kể thời lượng là bao nhiêu, dù chỉ trong một vài giây đi nữa, thì video vẫn có thể bị xác nhận quyền sở hữu qua Content ID hoặc bị chủ sở hữu bản quyền yêu cầu gỡ bỏ. Bạn có thể tranh luận rằng mình sử dụng hợp lý, tuy nhiên, hãy hiểu rằng tòa án là nơi duy nhất có thể đưa ra quyết định xem bạn có sử dụng hợp lý hay không.

Rodbooks Audio có thể quyết định quyền sở hữu bản quyền không?

Không. Rodbooks Audio không thể dàn xếp các kháng nghị về quyền sở hữu quyền. Khi nhận được thông báo yêu cầu gỡ bỏ đầy đủ và hợp lệ, chúng tôi sẽ xóa nội dung theo yêu cầu của pháp luật. Khi nhận được thông báo phản đối hợp lệ, chúng tôi sẽ chuyển tiếp thông báo đó đến người đã yêu cầu xóa. Sau đó, tùy thuộc vào các bên liên quan giải quyết vấn đề này trước tòa.

Rodbooks Audio có thể thay đổi hoặc chỉnh sửa điều khoản này cho phù hợp với thực tế phát sinh trong hoạt động vào bất cứ khi nào và sẽ thông báo rõ trên Điều khoản sử dụng của app

Trải nghiệm sách tốt hơn trên App